Senteret sitt bannerbilde

Kystlegane

Velkomen til heimesidene våre. Vi ønskjer å gjere kontakten med oss så enkel som råd.

Det er stor trafikk på sentralbordet vårt og difor av og til ein del ventetid.

Vårt telefonnummer er 53425610.

Frå 1.9.2015 er nummeret til akutt hjelp på dagtid og legevakt endra til 116117.

Dette telefonnummeret gjeld  for alle tilstander som hastar. Nummeret er likt over heile landet, og ein kjem fram til næraste legevakt.

NB! Ved livstruande sjukdom eller skade ringer ein 113, AMK, som før.

Legevaktsnummeret 116117 er det same heile døgeret.

I Bømlo kjem ein fram til sjukepleiar ved Sunnhordland interkommunale legevakt, også utanom legevakta si ordinære opningstid.

Sjukepleiaren kan formidla direkte kontakt med aktuelle legekontor (Kystlegane) dersom dette er aktuelt.

Telefon til Kystlegane (53425610):

Når du ringer er det viktig at du fortel medarbeidarane våre kva det gjeld. Dei kan ofte hjelpe deg med råd, og dei må prioritere når du kan få time og kva telefonar legane må ta. Som oftast vil legen ringe deg tilbake ved høve, gjerne rundt lunsj eller mot slutten av arbeidsdagen

Du kan også bestille ordinær time, fornye reseptar og liknande via app, internett og SMS. Sjå informasjon på høgre side.

 

Illustrasjon eller bilde for senter


Aktuelt

Ferieavvikling sommaren 2017

9. juni 2017

Ferieplan ved Kystlegane:

Dr. Bondevik                        26.06 - 02.07 og 17.07 - 06.08

Dr, Braut                             03.07 - 23.07

Dr. Dahl                              17.07 - 13.08

Dr. Færevåg                        24.07 - 20.08

 

HUSK Å BESTILLA MEDISINER I GOD TID FØR FASTLEGEN DIN GÅR PÅ FERIE!

Dr. Leversund - ferie/avslutning av praksis

9. juni 2017

Dr. Leversund har ferie 12.-21. juni. Deretter blir han på Kystlegane t.o.m. torsdag 29.6.

Dr. Anna Tribis kjem ikkje tilbake etter fødselspermisjon. Ny vikar for lista til dr. Tribis (tidlegare dr. Leversund si liste) kjem f.o. m 10. juli, dr. Charlotte Martinsen.

 

Min pasientjournal

15. september 2016

Det er i dag i Helse Vest sitt område mogleg for pasientar innan somatikk å sjå journalnotat/dokument frå sjukehus på nett. Frå 21.9 gjeld dette også innan rus og psykisk helsevern, samt tilvisingar frå fastlege. Ein går inn via helsenorge.no eller vestlandspasienten.no

Kjernejournal

24. februar 2015

Frå 1. mars 15 blir det innført kjernejournal for alle innbyggjarar i Hordaland. Kjernejournalen vil innehalda viktige helseopplysningar som pasienten sjølv og sjukehus/helsepersonell vil få tilgong til, t.d. ved sjukehusinnlegging. Ein kan sjølv bidra til kva som skal stå i kjernejournalen. Det er også høve til å reservera seg mot kjernejournal.

Meir info om kjernejournal ved å logga seg inn på Helsenorge.no (sjå under meny og lenker)

 

Nyttig informasjon og oversikt i Helsenorge.no

10. desember 2014

Det er mykje nyttig informasjon vedr. helse, behandling, dine timeavtalar, rettighetar mm. ved å gå inn på "Meny og lenker" 

Betalingsautomat

6. oktober 2013

Frå 17.10 tek Kystlegane i bruk Melin betalingsautomat. Etter den tid skal all betaling for tenester ved Kystlegane betalast via denne automaten.

Ein betaler med kort, evt med kontanter.

Automaten kjem til å stå på venterommet.

 

Ved evt problem, vil personalet i resepsjonen bistå.

Me anmodar om at honorar blir betalt same dag. Dersom dette ikkje skjer, blir det automatisk sendt ut giro via betalingsterminalen. Då kjem faktureringsgebyr i tillegg.

E-resept

7. oktober 2012

Frå 12.10.12 er det innført såkalla e-resept hos Kystlegane.

 

Slik fungerer e-resept

Legen gjer klar resepten og sender han elektronisk til ein sentral database (Reseptformidlaren). Du får ikkje papirresept. Når du blir ekspedert på apoteket eller hos bandasjisten, kan du seie at du har e-resept. Du oppgir fødselsnummer eller namn og fødselsdato. Du kan bli bedt om å legitimere deg.  Dei søkjer fram resepten i databasen, ekspederer og leverer deg vara.

 

Om du ønskjer, kan du bruke tenesta Mine reseptar (helsenorge.no, Helsedirektoratet si informasjonsside) til å få oversikt over e-reseptane dine. Tenesta viser: Dei gyldige e-reseptane dine  Kva du har fått utlevert på apoteket eller hos bandasjisten Kva reseptar det er utleveringar igjen på  Tenesta omfattar også Mine barns reseptar og Mine fullmaktar.

Du må ha personleg elektronisk ID (e-ID) på høgaste nivå for å få tilgang til Mine reseptar.

 

Alternativt kan du også få utskreve papiroversikt over reseptar du har fått. Som før kan du få utskreve oversikt over faste medisiner du brukar (medisinliste).